01 avril 2021

PHÁT TRIỂN NHẤT

Trương Tuần


- Đố c phát, so vi hi đánh Pháp, đánh M thì bây gi cái gì phát trin nht ?

- D t, kinh tế,

- Chưa phi cái nht.

- Thế là cái quái gì ?

- MÊ TÍN D ĐOAN mi phát trin nht.

- Thôi b bu ri, âm mưu thế lc thù địch nó làm dân ta mê mui c . Tôi nh ngày xưa chúng mình goánh gic đâu có cúng bái tùm lum như gi. Chùa chin ch có các vãi, nhiu nhà thành ph còn ch có bàn th..

- Có l NHÓM LI ÍCH ch cóc phi thế lc thù địch c . C có thy thế lc thù địch mm ngang mũi dc thế nào không ?

- Chưa thấy thật cụ ạ.

- Tôi khảng địch bọn ru ngủ dân ta là NHÓM LỢI ÍCH vì tiền.

- C nói rt phi là phi,

- Thì VƯỠN...

 

17 tháng 3 năm 2021

PHÁT TRIỂN NHẤT - trang tin tức (trannhuong.top)