01 avril 2021

ƯU VIỆT CHƯA !

Nhan Do Thanh

- Ông Nội thời đệ nhất, Cha thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa phải lo trực tiếp bầu cử Tổng thống.

- Đến Con thời Việt Nam Cộng Sản, ngay cả Chủ tịch xã, phường người dân cũng không cần phải bầu trực tiếp.

- Hai ứng cử viên tự do Quốc hội khóa 15 bị bắt.

- Quốc hội khóa 15 chưa bầu nhưng ông Vương Đình Huệ đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Ưu việt chưa ?