13 avril 2021

Đôi lời với Thủ tướng

Lưu Trọng Văn

Trong các phát biểu nhận chức của các lãnh đạo gần đây gã chú ý phát biểu mang tính chương trình hành động của ông Phạm Minh Chính. Gã cảm nhận như ông đã nghiền ngẫm và chuẩn bị cho việc làm thủ tướng này từ lâu lắm rồi.

Xu hướng chung là hãy chờ xem hành động của các quan chức. Tuy vậy có một chương trình hành động cơ bản là đúng thì cứ nên khách quan và công bằng lắng nghe và cổ vũ đã.


Chương trình hành động của ông Chính gồm 5 điểm.

1.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Lời bình:

- Ông Chính cần làm rõ cốt lõi lý luận Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Tính thực tiễn của nó ra sao?

- Ông Chính rất cần làm rõ đổi mới mô hình tăng trưởng là đổi mới thế nào, đổi mới cái gì?

- Ông Chính cần cụ thể cơ cấu lại nền kinh tế là cơ cấu lại thế nào?

2.

Tiếp tục đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lời bình:

- Cải cách mạnh mẽ nền hành chính QG là cải cách cái gì, hiệu quả của nó ra sao?

- Quyền làm chủ của Nhân dân được ông hiểu thế nào? Có bao gồm quyền mà Hiến pháp quy định như quyền tự do ngôn luận, biểu tình, lập hội mà chính phủ các khoá trước còn nợ chưa trình luật lên QH không?

3.

Quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng, chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19.

Lời bình: không thắc mắc.

4.

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.

Lời bình: không thắc mắc.

5.

Xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; coi trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

Lời bình: không thắc mắc.

Một sự thay đổi nhân sự nào cũng tạo nên trong Dân hai luồng suy nghĩ, một- chả quan tâm, ai làm cũng thế, hai- hy vọng.

Vậy ông sẽ chọn điều nào?

Với chương trình hành động của ông cơ bản là rất mạnh mẽ, tích cực, nếu ông hành động như những gì ông cam kết với Dân và làm rõ, hành động đúng những điều ông làm rõ mà đúng đắn, hợp lòng Dân, thì không lẽ gì Dân lại không từ hy vọng đến có niềm tin ở ông?

Còn một kẻ như gã yêu lẽ công bằng không lẽ gì lại không ngợi ca, tôn vinh ông?

Dân yêu tin hay Dân nguyền rủa thế nào, chắc ông quá biết.

Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của ông.

L.T.V.