20 mai 2020

Còn ảo vọng sẽ còn thất vọng


Thiện Tùng

18/5/2020Qua những năm dài chứng kiến, tôi thấy những người lãnh đạo Đảng CSVN “Thần thánh hóa Đảng CSVN dẫn đến Siêu phàm hóa đảng viên của mình”.
Các Ủy viên Trung ương khóa XII biểu quyết tại hội nghị 12  ở Hà Nội hôm 14.5.2020

Gần như Tổng Bí thư Đảng CSVN nào cũng vậy, bài viết nầy tôi chỉ so sánh Hồ Chí Minh và Nguyễn Phú Trọng nói về tiêu chuẩn cán bộ.
Hồ Chí Minh- Lúc sinh thời, Hồ Chí Minh nói: “Muốn xây dựng thành công CHXH phải có con người mới XHCN”. Muốn có con người mới XHCN phải giáo huấn, rèn luyện đội ngũ cán bộ đạt 5 chuẩn: “Cần- kiệm-liêm-chính-chí công vô tư”.Ông Hồ nói thế vừa gọn, vừa xúc tích, vửa dễ nhớ?. Ông biết mình đang nói với người lớn chớ không phải nói với con nít. Ông chỉ cấp nguyên liệu để cho mọi người tùy nghi chế biến sao cho hợp khẩu vị. Ông cũng đã khẳng định: “không có con người mới XHCN thì không có CNXH”. Từ đó cho phép chúng ta suy luận thêm: “Không có CNXH thì đừng mơ có CNCS, vì CNXH là bước đệm (nấc thang) bước lên CNCS”?.Nguyễn PhúTrọng-  Phải thừa nhận ông Tổng Chủ Trọng là người Cộng sản thứ thiệt, dầu biết con đường Cộng sản đi không bao giờ tới, nhưng đầu Đại hội Đảng lần thứ XII ông Trọng than: “Không biết cuối thế kỷ nầy có xây dựng xong CNXH hay chưa!”. Thế mà trong hội nghi lần thứ 12/khóaXII, ông Trọng vẫn còn nói: “Phải tiếp tục theo học thuyết Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (Mac-Lê-Minh).So với ông Hồ, ông Trọng dài dòng hơn, hao thời gian, hao hơi, hao giấy mực hơn, nhưng chung quy không ngoài 5 chuẩn do ông Hồ nêu ra. Nếu ai chưa tin nhận xét  nầy của tôi, hãy phân loại những gì ông Trọng nói dưới đây đối chiếu với 5 tiêu chuẩn cán bộ do HCM đặt ra sẽ rõ. Tôi trích nguyên văn những gì ông Trọng nói về tiêu chuẩn cán bộ chiến lược, chỉ điểm thêm số thứ tự cho rõ ràng hơn:5 Tiêu chuẩn cho ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư:1/ Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật;2/ Có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn;  3/ Có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài;4/ Phải là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;5/ Còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.14 tiêu chuẩn cho thành viên Ban Chấp hành TW Đảng:  a) 14 Cần – mời vào:1/ Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc;2/ Có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;3/ Gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả;4/ Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm;5/ Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc;6/ Dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;7/ Không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi;8/ Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.9/  Có trí tuệ, tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành trung ương;

  

10/ Có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới;11/ Qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;12/ Đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;13/ Có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành trung ương;14/  Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.b)  8 Kỵ - đi chỗ khác chơi :Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau:1/ Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;2/ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, xử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình;3/ Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị;4/ Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm;5/ Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp;6/ Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc;7/ Bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính;8/ Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.Không biết ông Hồ giáo huấn, rèn luyện cán bộ thế nào mà khi Ông nhắm mắt lìa đời, dầu có đốt đuốc cũng không tìm đâu ra thậm chí một người đạt những chuẩn chất thánh thần ấy. Và suốt gần 10 năm qua từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng CSVN, ông Trọng gần như đã dốc hết tâm lực lo chỉnh đốn Đảng nhưng không thành. Hết lần nầy đến lần khác, miệng Ông nghiến trèo trẹo, lựa như lựa trái cây, sàng như sàng gạo…, thế mà “tạp chất” vẫn lọt vào nội bộ cấp cao nào là Xuân Thanh, La Thăng, Trung Hải, Kim Cự, Bắc Son, Minh Tuấn, Thành Cang.v.v…  và nhiều tướng tá thuộc Công an và Quân đội. Suốt hơn 1 năm qua, ông Trong cùng 2 tiểu ban Nhân sự và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, rà soát lại trong đội ngũ đảng viên của mình, cố tìm 200 đảng viên siêu phàm, xem là cán bộ chiến lược, cử vào BCH TW khóa XIII để trị vì thiên hạ.Có lẽ việc chọn “thánh” đã xong, đã được hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 12 biểu quyết vào ngày chót 14/5/2020 (xem ảnh trên).Cho đến giờ nầy, chưa nghe/thấy ai tin ông Trong đã chọn được đội ngũ cán bộ chiến lược đủ chuẩn chất như Ông mong muốn. Bởi vì những tiêu chuẩn thần thánh ấy làm gì có không chỉ trong con người Việt Nam. Có một số người nói nửa đùa nửa thật: “Đó chẳng qua là cố gán ghép người trần tục vào cho đủ đào kép diễn tuồng để kiếm sống qua ngày. Muốn biết thực chất những con người ấy có phải siêu phàm không, ông Trọng nên công bố công khai trên báo chí danh tánh những chàng-nàng thánh thần ấy cho công chúng kiểm chứng mới chắc ăn”.Lời kếtNgoài bọn lừa đời dối thế đội lốt thánh thần để trục lợi, không riêng ở VN mà cả thế giời nầy làm gì có người siêu phàm?. Cả ông Hồ và ông Trọng đã mòn hơi mỏi sức kén chọn tiêu chuẩn cán bộ “siêu phàm” để xây dựng thành công CNXH và CNCS mà có tìm được đâu?. Thử hỏi ở thế gian trần tục nầy tìm đâu ra những con người siêu phàm ấy?!. Tìm không ra người siêu phàm thì đừng mơ đến CNXH và CNCS?. Đã biết không có con người siêu phàm là không có CNXH và CNCS sao mà hết ông Tổng Bí… nầy đến ông Tổng Bí… khác cứ đeo bám chủ thuyết CS Mác-Lenin? – Đó là sự “ngoan cố Cộng sản? - Hoang đường hết chỗ nói?!.Nên chăng, Đảng CSVN nên “hạ san”, trở về với thực tại cho gần dân, đừng “Thần thánh hóa Đảng CSVN nữa và cũng đừng siêu phàm hóa đội ngũ đảng viên của mình”. Nếu còn ảo vọng sẽ còn thất vọng.  -/-