20 mai 2020

Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn văn chiến thắng của bà Thái Anh Văn, Tổng Thống Đài Loan