jeudi 2 janvier 2020

Ba điều sáng tỏ từ bài phát biểu của ông Trần Quốc Vượng


FB Nguyn Ngc Chu


Ngày 25/12/2019 ti “Hi ngh Toàn quc Tng kết Công tác T chc xây dng Đng năm 2019, Trin khai Nhim v năm 2020” ca Ban T chc Trung ương, ông Trn Quc Vượng – Thường trc Ban bí thư đã có bài phát biu quan trng, trong đó, ông Trn Quc vượng đ cp:"Hết sc chú ý công tác nhân s. Đây là vn đ quan trng vì cơ đ ta xây dng 75 năm nay sp đ hay không cũng do mình thôi, chng phi do k thù đâu, chng ai xâm lược mình, chng ai mang máy bay, đi bác đến xâm lược, lt đ chúng ta đâu. Ta không làm tt thì t ta lt đ ta".


“Kiên quyết sàng lc, không đ lt vào cp y khóa mi nhng người bn lĩnh chính tr không vng vàng; phm cht, năng lc, uy tín gim sút; thiếu gương mu, mt đoàn kết, Thy sai không dám đu tranh, thy đúng không dám bo v, cc b, bè phái, cơ hi”, “chy chc, chy quyn, tham nhũng, tiêu cc, 'li ích nhóm'; bn thân hoc v (chng), con vi phm” (Infonet.vn,, 25/12/2019, https://infonet.vn/ong-tran-quoc-vuong-khong-lam-tot-cong-t…).Nhng li trên đây ca ông trn Quc Vượng đã làm sáng t được 3 vn đ ct lõi sau đây.


1. Ông Trn Quc Vượng đã xác đnh đúng “Cơ đ xây dng 75 có nguy cơ sp đ”.

Điu này không mi, vì TBT Nguyn Phú Trng trước đây cũng đã nói đến nguy cơ tn vong ca chế đ. Nhưng s đ cp mi ca ông Trn Quc Vượng thêm mt ln cho thy nguy cơ sp đ là có thc, và lo lng ca chính quyn v s sp đ là có thc.


2. Ông Trn Quc vượng đã xác đnh đúng:

“Không ai mang máy bay và đi bác đến đ lt đ chúng ta”. “Ta không làm tt thì ta t lt đ ta”, “chng phi do k thù đâu”.Nghĩa là ông Trn Quc vượng đã ch ra rng: Thế lc thù đch và phn đng không phi đến t ngoài chính quyn. Chính quyn không làm tt thì “ta t lt đ ta” “chng phi do k thù đâu”.Như vy, t trước đến nay nhiu người trong chính quyn đã xác đnh sai thế lc thù đch và phn đng.3. T lo lng v nguy cơ sp đ và tc đnh đúng thế lc thù đch, ông Trn Quc Vượng đã rút ra kết lun “Hết sc chú ý công tác nhân s”; “Đây là vn đ quan trng”.Phi hiu cho đúng ý ca ông Trn Quc Vượng v kết lun: “Hết sc chú ý công tác nhân s”; “Đây là vn đ quan trng”. Mt người đã nhìn thy gc r vn đ như ông Trn Quc Vượng thì đ xut ca ông không phi đ gii quyết phn ngn ca nguy cơ sp đ cơ đ, mà phi gii quyết phn gc ti sao li dn đến nguy cơ sp đ cơ đ. T đó mà nhìn thy rõ ba điu sau đây.Mt là, không b nhim nhng nhân s ch biết hô hào bo v chế đ bng ming, mà không nhìn thy nguyên do ti sao li sp đ. Đã không nhìn thy nguyên do đích thc đ sa cha, thì không th nào bo v chế đ mù quáng bng cách hô hào và tuyên truyn ming.Hai là, cũng không b nhim nhng cán b ch lo din tp chng nhân dân biu tình mà không biết nguyên nhân ti sao nhân dân li biu tình. Vì không bao gi có th dùng bo lc đ thng được nhân dân. Nhng k khát bo lc như vy ch làm cho chính quyn nhanh sp đ ch là mt mt, mà quan trng hơn, mt khác, là đc ti vi muôn đi mai sau vì đã đàn áp đng bào ca mình đ duy trì quyn lc.Vì thế, ba là, cn tìm kiếm nhng nhân s biết rõ nguyên nhân vì sao cơ đ có nguy cơ sp đ mà cha tr - không phi bo v chế đ bng súng đn và tù đày, mà bo v chế đ bng cách thun theo ý nguyn ca toàn dân.

Trong trường hp này, toàn dân mun mt chính quyn như thế nào thì theo ý ca toàn dân. Khi chính quyn theo ý nhân dân quyết đnh thì chính quyn s tn ti cùng vi nhân dân.Còn ngược li, cơ cu vào chính quyn nhng nhân s ch biết cướp ca công thành ca riêng, cướp quyn lc ca nhân dân thành quyn lc ca riêng mình, áp đt ý nguyn ca chính quyn mà bt nhân dân phi theo, vì quyn li ca chính quyn mà đi ngược li quyn li ca nhân dân, thì nhân dân s lt đ chính quyn. Cơ cu nhng nhân s như thế vào chính quyn thì chúng xem nhân dân là k thù, chúng biến chính quyn thành k thù ca nhân dân.“Ta t lt đ ta” là như vy. “ Hết sc chú ý công tác nhân s” là vì vy.

T đó suy ra, phi “làm tt” nhân s đ tránh “ta t lt đ ta” nghĩa là:1. Không cơ cu vào chính quyn nhng k “cơ hi, chy chc, chy quyn, tham nhũng, tiêu cc, li ích nhóm”. Nhng k như thế ch biết đc khoét tin bc và tài sn ca nhân dân, tàn phá nhà nước. Nhng k như thế không ch tham nhũng vt cht, mà nguy him hơn, còn tham nhũng quyn lc - ri khuynh đo pháp lý, đi trng thay đen, gieo rc oan trái khp mi.2. Cũng không cơ cu vào chính quyn nhng k hô hào bo v chế đ bng tuyên truyn ming, giáo điu mù quáng ôm ly điu cũ mà không chu nhìn thy s vn đng thc tế. Nhng k như thế ch xing xích s phát trin ca dân tc, làm cho đt nước ngày thêm tt hu so vi các nước khác.3. Càng không th cơ cu vào chính quyn nhng k khát bo lc, tâm can ch lo din tp đàn áp, b tù, mà không dn nghĩ đến các mưu kế làm cho dân giàu nước mnh. Nhng k đó cm quyn ch biết đến bo lc, nhìn dân thành k thù, t biến chính quyn thành k thù ca nhân dân ri không tránh được b lt đ.Hiu cho đúng ý bin chng ca ông Trn Quc Vượng, thì xác đnh đúng thế lc thù đch, thì đ ra được gii pháp đúng

N.N.C.