mercredi 1 janvier 2020

45 năm thống trị rồi mà vẫn kiểm soát "chưa" hiệu quả
45 năm thống trị rồi mà vẫn kiểm soát "chưa" hiệu quả thì người có óc khoa học, biết đặt quyền lợi đất nước và dân tộc trên quyền lợi nhóm li ích phải hiểu rằng cần vứt "kiểm soát quyền lực" đi cho báo chí, phóng viên được trung thực và tự do