mercredi 1 janvier 2020

Đầu năm nghe suy nghĩ của ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư.


Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Kê hoạch & Đầu tư: "Cơ chế nào để người dân có thể tham gia vào việc lựa chọn người lãnh đạo cao nhất đất nước và có thể hạ bệ họ nếu họ không làm được những gì đã cam kết trước nhân dân. Đấy là điều quan trọng."