01 janvier 2020

Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy chọt?

Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại