jeudi 2 janvier 2020

Xin lỗi ai?


Tất cả quan tham khi ra tòa đều xin lỗi đảng vì tội cướp ngày. Nếu có xin lỗi Dân chăng nữa thì chỉ là chiếu lệ vì chỉ có Đảng mới bao che cứu vớt, gim tội cho đồng chí của mình.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son.

Ông Nguyễn Bắc Son trình bày: Với sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo, trong thời điểm xem xét kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với bị cáo, phiên họp trước Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, trước UB Kiểm tra TƯ, Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ, bị cáo đã nghiêm túc, nhận rõ trách nhiệm, sai phạm của mình là người đứng đầu, đã gây ra sai phạm đặc biệt này, bị cáo đã nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất của Đảng và Nhà nước đối với bị cáo.

Tại các buổi họp đó, bị cáo đã trực tiếp nói lời xin lỗi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xin lỗi Ban chấp hành TƯ, xin lỗi ngành TT&TT.


https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ong-nguyen-bac-son-xin-loi-tong-bi-thu-khi-noi-loi-sau-cung-602895.html