22 novembre 2020

GỬI BÁC TRỌNG

Thái Bá Tân


Có vẻ anh cộng sản
Không hợp gu đồng bào
Hay ta thử tư bản
Xem thằng này thế nào.

Tôi đề nghị bác Trọng
Thí điểm ở nước ta
Một nước hai chế độ
Như đồng chí Trung Hoa.

Thí dụ, lấy Đà Nẵng
Hoặc Sài Gòn, được không
Cho thử làm tư bản
Như Ma Cao, Hồng Công?

Nếu không thành giãy chết
Thì về lại thiên đường.
Đảng tiếp tục lãnh đạo
Mọi việc lại bình thường

Còn nếu thành phồn thịnh
Như Nhật và Hoa Kỳ.
Thì nhân ra cả nước
Thế là ổn cực kỳ

Thưa bác, tôi mong bác
Cân nhắc gợi ý này.
Nếu bác thấy nó được
Thì làm luôn, làm ngay.