04 novembre 2020

Mỗi người cần phải biết ba ngôn ngữ!

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "thế giới ngày nay, mỗi người cần phải biết ba ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ để giữ gìn văn hoá truyền thống, giữ cái gốc cái nền của nhà mình; tiếng Anh để hội nhập quốc tế và ngôn ngữ máy lập trình coding để giao tiếp người với máy."

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhầm người dân với chuyên viên điện toán khi đòi người dân phải biết "ngôn ngữ máy lập trình coding". Nổ quá sức, không biết Bộ trưởng có "nói" được "ngôn ngữ máy lập trình coding" không?.

May mà tiếng Trung Quốc không có trong ba ngôn ngữ đề nghị. Phải chăng vì con cái ngài đang du học ở nước "Tư bản dẫy chết".

Dân Quyền