lundi 18 mars 2019

10 đặc điểm cơ bản của người Việt Nam theo Viện nghiên cứu xã hội học Mỹ


  - Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ

    còn nặng.
  - Thông minh, sáng tạo song chỉ có tính chất đối phó, thiếu

    tầm tư duy dài hạn, chủ động.
  - Khéo léo song không duy trì tới cùng (ít quan tâm đến sự 

    hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
  - Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng

    lên thành lý luận.
  - Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học

    “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất 
    căn   bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự 
    thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học gia đình, lớn lên
    học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì trí đam mê).
  - Xởi lởi hiếu khách, song không bền. 
  - Tiết kiệm song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô

    bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời). 
  - Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như

    chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần
    hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh
    thần này rất ít xuất hiện.
  - Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến,

     hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
  - Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức

    mạnh.