samedi 16 mars 2019

Thơ Đoàn Thuận: CÔNG ƠN DÂN VIỆT


1.
”Mùa thu rồi, ngày hăm ba, “
”theo tiếng kêu sơn hà nguy biến,”
”Dân quân Nam” tham gia kháng chiến,
vì đồng bào Tổ quốc Việt Nam.
.
”Một lòng thề” đánh đuổi ngoại xâm,
bài phong kiến, chống bọn phản quốc,
giành độc lập tự do dân tộc.
Đâu biết gì Mao Mác Lê-nin.


Độc lập rồi, đảng tự quang vinh,
bỏ Lao Động đi làm Cộng Sản,
đã giành phần công lao về đảng,
buộc mọi người “biết ơn”, “trung thành”.
.
Đảng phụ dân, bội bạc sử xanh.
quên công ơn con dân nước Việt,
đổ máu xương chiến đấu quyết liệt,
giữ lại từng tấc đất non sông.
.
Nhà Trần mở Hội Nghị Diên Hồng,
”theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”,
đánh Bắc phương, giữ nền văn hiến,
giữ giang san con Rồng cháu Tiên.
.
2.
Đảng có thể chỉ “cướp chính quyền”,
không thể cướp công ơn dân Việt.
.
Đoàn Thuận.