dimanche 2 octobre 2016

Chế độ công an trị - Ngày tàn của bạo chúa cộng sản Việt Nam


Nhà văn Võ Thị Hảo trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành


Hình ảnh minh hoạ - Internet

Mây chục năm qua giới bạo quyền cộng sản Việt Nam đã dùng chuyên chính vô sản để cai trị đất nước. Bằng bạo lực họ đã tươc đoạt những quyền căn bản của con người, lập nên chế độ công an trị. Hiến pháp, và hệ thống luật pháp chỉ là hợp thưcc hóa cho những nghi quyêt, chỉ thị của đảng để cai trị dân chúng.

Nhưng điều đó cũng thể hiện thế cùng, lực kiện của giới bạo quyền .
Nhà văn Võ Thị Hảo đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề :

“Chế độ công an trị - Ngầy tàn của bạo chúa cộng sản Viêt Nam”

Nội dung như sâu – Mời quí vị cùng nghe