06 octobre 2016

Giới luật sư ngày càng góp phần tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân


Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Luật sư Võ An Đôn và các cộng sự  - Ảnh Internet


Trong những năm gần đây cùng với sự phát triern của các tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho dân chủ tự do của đất nước và an sinh xã hội, giới luật sư Việt Nam đã có những chuyển mình đáng khích lệ. 

Từ buổi ban đầu chỉ là một số trí thức lớn tuổi hoạt động trong ngành tư phấp khi nghỉ hưu chuyển sang hành nghề luật sư đên nay đã có môt đội ngũ khá đông đảo luật sư , đặc biệt là nhiều luật sư trẻ có măt tại những phiên tòa xét xử những người đấu tranh cho dân chủ, tự do những dân oan bi tước đoạt ruộng đất tài sản vv 

Từ Sài Gòn luật sư Lê Công Định đã trả lời phỏng ván của nhà báo Trần Quang Thành về những đóng góp tích cực của giới luật sư bảo vảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. 

Nội dung như sau – Mời quívij cùng nghe