23 octobre 2018

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Hoàng Đan 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân :  "Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa 14 đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021"
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Chinhphu.vn

Trần Đại Quang vừa chết đúng 1 tháng (21/9/2018), mồ chưa xanh cỏ, đã bị tước quyền Chủ tịch nước khi bà Thị Kim Ngân, ngày 22/10/2018, "giới thiệu" Quốc hội bầu cho Nguyễn Phú Trọng chức vụ "Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021".

Nước không thể có hai vua, thế mà 2016 / 2018 vừa có Trần Đại Quang và nay lại có Nguyễn Phú Trọng cùng làm Chủ tịch nước. 


Lịch sử Đảng cộng sản sẽ ghi nhiệm kỳ 2016-2021 chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng. Ra rìa Trần Đại Quang !


Lòng hận thù của Nguyễn Phú Trọng là vô đáy, loại được Trần Đại Quang, nay thay luôn chức Chủ tịch nước của ông ta.


Nguyễn Tấn Dũng hãy coi chừng!

Dân QuyềnChiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.


Theo chương trình kỳ họp thứ 6, chiều 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Cụ thể, căn cứ điều 74 Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội cũng như Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa 14 đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021", Chủ tịch Quốc hội trình với Quốc hội.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác của Đảng, Nhà nước với yêu cầu đặt ra bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm, dân chủ của Quốc hội.

"Đề nghị các vị ĐBQH nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Theo chương trình, sáng mai các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, quê quán Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1963 - 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng Biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội hai khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng Bí thư.

theo Trí Thức Trẻ