30 avril 2019

Kỷ niệm 30 tháng tư : NHỤC QUÁ! Phụ nữ Việt Nam rẻ thế sao?

Nôi dung quảng cáo trong ảnh: “Cho dù bạn 30 tuổi hay là ông chú 50 tuổi đều có thể dễ dàng lấy được cô vợ Việt Nam 20 tuổi. Chuyên dẫn đoàn đến Việt Nam! Chọn vợ, chọn 3 đến 5 cô trở lên, đảm bảo vừa ý! Cam kết trong vòng 30 ngày hợp pháp mang về Trung quốc kết hôn.
Điện thoại : 17878111846”


Trước đây, bọn phong kiến Trung Quốc tuy chiếm được nước ta và đặt ách thống trị hàng ngàn năm, nhưng đã không thể đồng hoá được dân tộc Việt.
Nhưng nay chúng thậm chí không cần chiếm đóng, chỉ với chính sách "bẫy nợ" về kinh tế và "đồng chí tương giao" về chính trị, nguy cơ chúng thực hiện được mưu đồ đó đã hiển hiện.

Với sự ưu đãi cho các nhà thầu Trung Quốc thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm, hàng ngàn con lai Trung Việt ở khắp nơi sẽ là những công dân hợp pháp của nước "bạn" sống trên đất nước ta.

Còn nhanh hơn thế, với kinh tế thị trường "định hướng XHCN", với nhu cầu cưới vợ của trên 100 triệu đàn ông Trung Quốc "thời kỳ 1 con", sẽ là một quá trình giao hợp Trung Việt khủng khiếp về mặt văn hoá-xã hôi. Mà phần thua sẽ thuộc về nước phát triển kém hơn...

Người Việt yêu nước phản đối dùng nhà thầu Trung Quốc trong các dự án, đặc biệt là cao tốc Bắc Nam, ngoài lý do hiệu quả kinh tế kém, chất lượng tồi tệ, mưu mô bẫy nợ, còn là vì TQ lợi dụng các dự án đó để thực hiện chính sách di dân, đồng hoá như thế này nữa.