28 avril 2019

Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa- Tại sao xăng, điện, thuế đều tăng?

- Đó là vì "kinh tế thị trường", thị trường quốc nội phải theo thị trường quốc tế.

- Thế sao lương không theo quốc tế?

- Đó là vì "định hướng xã hội chủ nghĩa". Định hướng xã hội chủ nghĩa là đặc thù của Việt Nam nên lương phải mang tính quốc nội.


- Thế sao xăng, điện lại độc quyền?

- Vẫn là do "định hướng xã hội chủ nghĩa"

- Tại sao lại có chuyện chạy, gian lận điểm mà chủ yếu là con quan chức và bọn nhà giàu?

- Đó là "mặt trái của kinh tế thị trường".

- Thế sao quan chức lại do quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm theo quy trình mà không do dân tín nhiệm?

- Đó là "định hướng xã hội chủ nghĩa".

- Thế sao vẫn có chuyện chạy chức, chạy quyền?

- Hiển nhiên là do "kinh tế thị trường".

- Thế sao quan chức nhiều người tham nhũng?

- Lại vẫn là do "mặt trái của kinh tế thị trường".

- Hiến chương Giáo hội phật giáo Việt Nam sao lại là Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội và còn chuyện sư lại là đảng viên?

- Hiến chương đã ghi rõ rành rành.  Đó là vì "định hướng xã hội chủ nghĩa".

- Sao nhà chùa lại có chuyện cúng sao giải hạn, thỉnh vong,... thu ngàn tỉ mỗi năm từ chúng sinh?

- Rõ ràng do "kinh tế thị trường"

- Thế tại sao sau khi diệt hết bọn tư sản lại xuất hiện bọn tư sản mới và còn có cả "ngày doanh nhân VN"?

- Diệt tư sản là do "định hướng xã hội chủ nghĩa" còn sinh ra tư sản mới thì lại vì "kinh tế thị trường". Có Ngày doanh nhân Việt Nam là để vinh danh "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

....

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có 2 vế "kinh tế thị trường" và "định hướng xã hội chủ nghĩa". Tùy sự việc, lấy vế này hay vế kia ra (hoặc cả 2) mà giải thích, chắc chắn đúng. Nó rất ưu việt vì giải thích được mọi hiện tượng trong cuộc sống, xã hội.


Trần Quang Ninh