29 avril 2019

Stalin chỉ đạo cách mạng VN, can thiệp vào công việc của VN như thế đấy

Tình cờ sưu tầm được bức thư viết bằng tiếng Nga của cụ Hồ gửi cụ Stalin. 
Một tư liệu lịch sử nhắc ta nhớ lại 1 thời kỳ không thể quên: Stalin chỉ đạo cách mạng VN, can thiệp vào công việc của VN như thế đấy. 
Dự án CCRĐ của VN được lập với sự giúp đỡ của Cộng sản TQ rồi phải trình lên Stalin duyệt! 
Vương Gia Tường là Đại sứ TQ tại Liên Xô, chứng tỏ cụ Hồ làm Dự án này tại LX! Lịch sử VN có đoạn nào nói về đợt công tác tại LX này của cụ Hồ hay không?


Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi đ/c Dự thảo chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Dự thảo chương trình được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shao Shi), Vương Gia Tường (Văn Sha San).
Đề nghị đ/c xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952