20 avril 2019

Thơ Đoàn Thuận : VÌ ĐÂU, DO AI ?


. Xưa kia, chủ tịch Hồ Chí Minh
kêu gọi toàn Đảng thời Việt Minh:
”đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”,
”liêm chính”, “chí công”, sống “chân tình”.
.
Cộng sản Việt Nam, đảng thời này
thả lời lãnh tụ cho gió bay.
lập phe, lập nhóm theo lợi ích:
”cướp ngày”, “nội xâm”, “sâu từng bầy”.
.
Tham nhũng quyền lực, quyền tham ô,
thanh trừng nội bộ, giành “chủ nô”
để quản “bầy đàn” tư bản đỏ,
bóc lột sức dân, phá cơ đồ.
.
Tội phạm đại án trước pháp trường,
đa phần ủy viên thuộc trung ương,
tướng tá công an, tướng quân đội,
từ “đỉnh trí tuệ” xuống “đáy phường”
.
Chỉ vì lợi ích, đâu “vì dân”,
phá nhà, chiếm đất, cướp “của dân”,
chẳng cần “đoàn kết” hay “liêm chính”.
do đảng toàn trị, đâu “do dân”.

.
Đoàn Thuận